Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

BTRisk Bilgi Güvenliği ve BT Yönetişim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi A1 Blok, Z5 34220

Esenler / İSTANBUL

Biz, BTRisk Bilgi Güvenliği ve BT Yönetişim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. (“BTRisk“) olarak; müşterilerimize, personelimize, internet sitemizi ziyaret eden şahıslara ait kişisel verilerin korunmasını önemsemekteyiz.

Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

BTRisk ile paylaştığınız kişisel veriler,KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içindeki üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

BTRisk olarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla işlemekteyiz:

 • Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için şirketimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,
 • Müşterilerimizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek,
 • Reklam, doğrudan pazarlama, kişiye özel tanıtım,
 • Sunduğumuz hizmetleri iyileştirmek,
 • Uygun teklif sunabilmek için analiz yapmak ürün ve hizmetlerimiz hakkında müşterilerimizin memnuniyetini ölçmek,
 • Müşterilerimize eğitimler sunmak,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü ölçüde yapabilmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için ya da bizim tabi olduğumuz kanun ve mevzuat tarafından öngörülen yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
 • Personelimize ve BTRisk’ e iş başvurusunda bulunan kişilere ait kişisel veriler, İş Kanunu, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü yükümlülüklerin yanı sıra; iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi nedenler ile BTRisk olarak tarafımızdan veya iş birliği yaptığımız veya yetkilendirdiğimiz gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; yurt içine iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza ve sunduğumuz hizmet ve danışmanlık faaliyeti amacı doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, BTRisk veya BTRisk adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitemiz, muhtelif sözleşmeler, iş başvurusu formları, internet sitesinde yer alan iletişim formları, dilekçeler, görüşmeler, kartvizitler, vekaletnameler, yetki belgeleri, BTRisk ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 • KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

 • Islak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi A1 Blok, Z5 34220 Esenler / İSTANBUL adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte BTRisk Ofisine bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından BTRisk’ e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden [email protected] adresimize göndererek

BTRisk’ e iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.